Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Lecznica Ursus Przychodnie Sp. z o.o. informuje, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Lecznica Ursus Przychodnie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) ul. Tadeusza Kościuszki 14, (dalej jako ADO);
 • ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila ado@lecznica-ursus.waw.pl lub drogą telefoniczną pod nr  22 668 43 05, drogą pocztową: jw.;
 • ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Jarosława Kępskiego, z którym można skontaktować się za pomocą e-maila: iodo@lecznica-ursus.waw.pl lub drogą pocztową na adres jw.
 • ADO przetwarza dane osobowe, w szczególności: imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu), numer telefonu, adres e-mail, informacje lub inne dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług medycznych;
 • Dane osobowe są przetwarzane przez ADO w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych; odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych przez ADO.

 Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez ADO art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości
 • Dane osobowe będą ujawniane:
 1. pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;
 2. podmiotom, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
 • zleceniodawcom, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych,
 • dostawcom usług prawnych, księgowych, informatycznych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;

z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

 • Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein)
 • Dane są przechowywane przez ADO przez następujący okres:
Cel przetwarzania danych Okres przechowywania danych
Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej

Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie procesem udzielania świadczeń

Okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa
Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa
 • Pacjent ma prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;
 • W przypadkach określonych przepisami prawa Pacjentowi przysługuje prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych;
 • Dane Osobowe nie są podejmowane zautomatyzowanym decyzjom (decyzje bez udziału człowieka), oraz nie będą podlegały profilowaniu;
 • Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.