REGULAMIN PROMOCJI „50% na drugą wizytę”

 

§ 1 Regulamin

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa Klientów w promocji „50% na drugą wizytę” („Akcja promocyjna”).

§ 2 Czas trwania Akcji promocyjnej

Akcja promocyjna prowadzona jest w terminie od 1 sierpnia 2022 roku do 30 września 2022 roku.

§ 3 Miejsce prowadzenia Akcji promocyjnej

 1. Organizatorem Akcji promocyjnej jest:
  Lecznica Ursus Przychodnie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Posag 7 Panień 12/U6), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000759628, NIP 5223143153.
 2. Akcja promocyjna prowadzona będzie w przychodniach organizatora zlokalizowanych:

– ul. Posag 7 Panień 12/U6, Warszawa.

– ul. Plutonu AK „Torpedy” 47, Warszawa

§ 4 Zasady Akcji promocyjnej

 1. Uczestnikami Akcji promocyjnej zwanymi dalej „Uczestnikami” są wszystkie osoby fizyczne,
  które w dniach trwania promocji dokonają zakupu wizyty u lekarza psychiatry lub psychologa, o którym mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Warunki Akcji Promocyjnej:
  a) Uczestnik Akcji promocyjnej nabywa prawo do rabatu 50% na drugą wizytę u lekarza psychiatry lub psychologa, jeżeli dokonał zakupu wizyty u lekarza psychiatry lub psychologa w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
  b) Rabat naliczany jest od ceny regularnej za wizytę u lekarza psychiatry lub psychologa.
  c) Druga wizyta musi się odbyć od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku.
 3. d) W przypadku odwołania wizyty uprzednio umówionej przez Uczestnika, w przypadku braku możliwości umówienia kolejnej wizyty w terminie czasu trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik Promocji zobligowany jest do uiszczenia ceny regularnej za wizytę.
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie:
  1. mailowo – marketing@cmp.med.pl
  2. telefonicznie – +48602 172 362
  3. pisemnej na adres Organizatora – Lecznica Ursus Przychodnie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O wyniku reklamacji zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym na adres wskazany w reklamacji.
 4. W związku z rozpatrywaną reklamacją Organizator może zwrócić się do Uczestnika o dostarczenie dodatkowych informacji oraz posiadanej przez Uczestnika oryginalnej dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji.
 5. Organizator jest jedynym organem rozpatrującym reklamacje związane z Promocją. Powyższe nie narusza uprawnień Uczestnika, określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Uczestnik ma prawo dochodzić nieuwzględnionych roszczeń sądownie po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

§ 5  Postanowienia dotyczące niniejszego regulaminu

 1. Wszelkie informacje o Akcji promocyjnej zawarte w jakichkolwiek materiałach
  promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi
  są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest przez cały czas trwania Akcji promocyjnej w przychodniach wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu, na stronie www.lecznica-ursus.pl oraz w siedzibie
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Promocji z ważnych
  powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia
 4. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą
  naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Akcji
 5. W przypadku zmian w Regulaminie, informacja o zmianie będzie umieszczona na stronie
  lecznica-ursus.pl a nowy Regulamin będzie dostępny w przychodniach wskazanych w § 3 ust. 2 Regulaminu, w siedzibie organizatora oraz na stronie www.lecznica-ursus.pl
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia promocji.
 7. Organizator ma prawo w każdym momencie odwołać Akcję promocyjną bez podania przyczyny. Informacja o odwołaniu Promocji zostanie udostępniona na stronie internetowej . Odwołanie Promocji nie ma zastosowania do Uczestników, którzy przystąpili do Promocji przed datą odwołania Promocji.
 8. Organizator ma prawo w każdym momencie odwołać Akcję Promocyjną bez podania przyczyny.
 9. Poprzez przystąpienie do Promocji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść.
 10. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 11. Prawem właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Organizatora sąd

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), Organizator informuje, że:
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Lecznica Ursus Przychodnie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Posag 7 Panień 12/U6), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000759628, NIP 5223143153
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji Promocji na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO.
 4. Dane osobowe Uczestnika, o którym mowa w ustępie 2 poniżej mogą być udostępniane właściwym organom podatkowym oraz zewnętrznemu biuru rachunkowemu.
 5. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres trwania Promocji– dodatkowo przez okres wynikający z właściwych przepisów o rachunkowości.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne jednak wymagane do uczestnictwa w Promocji.
 9. W związku z realizacją Promocji Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestnika: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu komórkowego.

Warszawa dn. 01/08/2022 r.

 

Wzór zgody

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

–        imienia i nazwiska,

–        adres

–        …..

w celu:

 1. udziału w Promocji organizowanej przez Lecznicę Ursus Przychodnie Sp. z o.o.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a także, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej wycofaniem”.

……………………………………………………

Imię, nazwisko, data i podpis rodzica